เลคเชอร์ก่อนหน้า จบเลคเชอร์ และไปยังเลคเชอร์ถัดไป  

  ส่งหัวข้อข่าวข้าม page ด้วย $state